Geo

Služby

Hlavným predmetom našej činnosti sú geodetické práce pre:

  • Kataster nehnuteľnosti ( geometrické plány, vytýčovanie hraníc pozemkov )

  • Inžiniersku geodézia ( vyhotovenie projektových podkladov, vytýčovanie stavebných objektov, určenie kubatúr, porealizačné zameranie a spracovanie dokumentácie stavieb )

  • Pozemkové úpravy ( nové usporiadanie pozemkov, právnych vzťahov a opatrení na zabezpečovanie rozvoja vidieka)

  • GIS (spracovanie geografických informačných systémov )